Edycja 2023

Podsumowanie Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Warszawa, 20 maja 2023 r.

Przyszłość nowoczesnych terapii zaczyna się od badań klinicznych

20 maja 2023 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

Rok 2023 przynosi zmiany legislacyjne, które usprawniają procesy badań klinicznych na polskim rynku badań klinicznych. Ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi harmonizuje procesy oceny oraz nadzoru nad badaniami klinicznymi. Polski rynek komercyjnych badań klinicznych jest warty ponad 1,4 miliarda dolarów, co stanowi ok. 15 proc. wszystkich nakładów na badania i rozwój (R&D) w naszym kraju¹. To ogromna wartość nie tylko dla branży, ośrodków badawczych, ale także dla pacjentów, którzy już korzystają z badań lub będą z nich korzystać w przyszłości. Nowe leki oraz innowacyjne terapie determinują długie życie w zdrowiu. Cykliczna konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych – odbywająca się w tym roku pod hasłem ,,Badania kliniczne zmieniają się dla Ciebie” to doskonała okazja, aby w gronie ekspertów przyjrzeć się wszystkim osiągnięciom badawczo-rozwojowym i wyzwaniom, które stoją przed branżą badań klinicznych w Polsce.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi umożliwia pełne stosowanie prawa Unii Europejskiej, wprowadza regulacje zapewniające wykonalność rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Nowe przepisy mają też zgodnie z uzasadnieniem do ustawy i intencją Ministerstwa Zdrowia zwiększyć atrakcyjność prowadzenia badań klinicznych w Polsce. Wprowadzone zmiany legislacyjne mają przyczyniać się do rozwoju badań klinicznych oraz dostępu do innowacyjnych terapii dla pacjentów na terenie naszego kraju.

Agnieszka Skoczylas, Prezes POLCRO (Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie), przypomniała, że prace nad harmonizacją trwały już od 2015 r., kiedy to powstał pierwszy zespół do spraw dostosowania krajowych regulacji. Jednocześnie zaznaczyła, że cześć zmian wyczekiwanych przez branżę, a nieuwzględnionych Ustawie, powinna pojawić się w formie nowych zapisów prawnych jak najszybciej, umożliwiając poprawę konkurencyjności prowadzenia badań klinicznych w Polsce i utrzymanie aktualnej wysokiej pozycji na rynku międzynarodowych badań klinicznych, tym samym umożliwiając udział w badaniach wielu dziesiątkom tysięcy polskich pacjentów. Dodała, że zgodnie z przekazanymi przez branżę uwagami, oczekiwane jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie programu „compassionate use” oraz rozwiązań cyfrowych do prowadzenia badań klinicznych, umożliwiających m.in. zdalny dostęp do źródłowej dokumentacji medycznej w procesie monitorowania² badania klinicznego oraz podpisywanie zgody pacjenta w formie elektronicznej. Agnieszka Skoczylas w imieniu branży zadeklarowała współpracę z Ministerstwem Zdrowia i innymi decydentami w zakresie wypracowania szczegółowych rozwiązań.

– Od poprzedniego roku szczęśliwie jesteśmy pod rządami nowego rozporządzenia. Wprowadzane przez ustawę zmiany nie tylko dostosowują polskie prawodawstwo do praktycznego stosowania unijnych przepisów, ale przede wszystkim otwierają nowe możliwości dla polskiego rynku badań, który wymaga zmian i wsparcia, aby nie zahamować dynamicznego rozwoju ostatnich 10 lat. W tym czasie nasz kraj istotnie awansował zajmując 11. pozycję w światowym rankingu największych rynków komercyjnych badań klinicznych. Co warto podkreślić, sektor komercyjnych badań klinicznych tworzy 9 tysięcy miejsc pracy, a co najważniejsze – w 2020 r. w badaniach klinicznych wzięło udział ponad 25 tysięcy pacjentów, zyskując dostęp do innowacyjnych terapii. Jednak zdaniem ekspertów przy braku podjęcia zdecydowanych, dalekosiężnych środków wspierających atrakcyjność kraju dla sponsorów badań klinicznych spadek wartości tego rynku w Polsce w ciągu najbliższych lat byłby praktycznie nieunikniony. Dlatego tak fundamentalne znaczenie ma przyjęta ustawa. Będziemy starali się wypracować z Ministerstwem Zdrowia i innymi decydentami zmiany w przepisach, aby praca w tym sektorze była jak najbardziej efektywna i wspierała kolejne innowacjepodkreślał Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Rozwój nowej molekuły to koszt ok. 2,3 miliarda dolarów. W ramach Warsaw Health Innovation Hub prowadzimy program mentoringowy we współpracy z ekspertami globalnych firm farmaceutycznych. Już niedługo uruchomimy kurs dla klinicystów, którzy pod okiem badaczy z Harvard Medical School będą kształcić się w sektorze innowacjidodała dr Karolina Nowak, dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii w Agencji Badań Medycznych.

Udział pacjentów w ocenie etycznej badania klinicznego

Aby umożliwić pacjentom ocenę możliwości uczestnictwa w badaniu klinicznym, zgodnie z Rozporządzeniem 536/2014 został wprowadzony wymóg zapewnienia organizacjom reprezentującym prawa pacjentów rzeczywistego udziału w sporządzaniu oceny etycznej wniosku. Dlatego też w celu zapewnienia realizacji obowiązku umożliwienia organizacjom reprezentującym prawa pacjentów uczestniczenia w pracach komisji bioetycznych utworzono wykazu takich organizacji, co pozwoli na pozyskiwanie do składu komisji bioetycznych przedstawicieli odpowiednich podmiotów zrzeszających pacjentów.

Już 36 organizacji pacjenckich wpisano do wykazu, który zgodnie z ustawą o badaniach klinicznych prowadzi Rzecznik Praw Pacjenta. Organizacje Pacjentów potrzebują otwartości, dialogu i natychmiastowej reakcji. Na szkoleniach wraz z Akademią Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO podejmujemy m. im. temat badań klinicznych oraz ich oceny etycznej deklarowała Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Pierwsze doświadczenia z systemem EUCTR

Postęp technologiczny dokonuje się również w dziedzinie badań klinicznych. Przed wprowadzeniem rozporządzenia sponsorzy badań klinicznych musieli składać wnioski o pozwolenie na badanie kliniczne oddzielnie do właściwych organów krajowych i komisji etycznych w każdym państwie, aby uzyskać zgodę organu regulacyjnego na przeprowadzenie badania klinicznego. Celem jest wspieranie innowacji i badań w UE, ułatwiając prowadzenie większych badań klinicznych w wielu państwach członkowskich UE/EOG. W dobie digitalizacji ochrony zdrowia kluczowe było poprawienie wymiany informacji i podejmowania decyzji dotyczących badań klinicznych, zwiększenie przejrzystości informacji i zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników badań klinicznych w UE.

– Fascynujące jest przyspieszenie rozwiązań w zakresie cyfryzacji i wprowadzenie nowych strategii w obszarze badań klinicznych. Pytanie, na ile kompetencje zespołów realizujących, monitorujących, koordynujących czy projektujących badania kliniczne za tym nadążyły. Intencją digitalizacji badań klinicznych jest, aby być bliżej pacjenta. Risk-based quality management and monitoring wymaga od nas innowacyjności i proaktywności w identyfikacji i redukcji obszarów ryzyka. To sprawia, że powinniśmy rozwijać nowe kompetencje i umiejętności miękkie. Pandemia COVID-19 dała nam nowe narzędzia, inne sposoby skutecznej komunikacji z zespołem oraz wykonywanie wizyt zdalnie, używając nowopowstałych systemów mówiła lek. Aneta Sitarska-Haber, Wiceprezeska Stowarzyszenia GCPpl.

,,Badania kliniczne zmieniają się dla Ciebie” – o konferencji

– Jestem niezwykle dumny, że poczynając od 2012 roku już po raz dziewiąty nasza konferencja jest organizowana wspólnie przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Konferencja podejmuje aktualne tematy dotyczące problematyki badań klinicznych i ścieżek rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju. – podkreślił dr Antoni Jędrzejowski, Prezes Stowarzyszenia GCPpl. Wydarzenie skupia szeroką reprezentację środowiska medycznego, naukowego, reprezentację organizacji pacjentów, administracji publicznej, a także przedstawicieli firm farmaceutycznych i biotechnologicznych.

1. Raport ,,Komercyjne badania kliniczne w Polsce Możliwości zwiększenia liczby i zakresu badań klinicznych w Polsce”. Na zlecenie: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA i Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO. Warszawa, 2021.

Galeria

Program konferencji „BADANIA KLINICZNE ZMIENIAJĄ SIĘ DLA CIEBIE”

18 maja 2023

GODZINA

TEMAT

SPEAKER

8:00-9:00

Rejestracja uczestników

9:00

Oficjalne otwarcie konferencji

9:30

EUCTR – nowy proces akceptacji badania klinicznego – pierwsze doświadczenia, wyzwania, przyszłość

Małgorzata Gawałkiewicz

Senior Manager, Clinical Operations Parexel International

10:00

Zaangażowanie i świadomość pacjentów – jak Rozporządzenie 536/2014 oraz Ustawa o Badaniach Klinicznych zmieniają udział pacjentów w rozwoju innowacyjnych terapii

Marzanna Bieńkowska

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Iwona Czabak

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Marfan Polska

Marzena Nelken

Dyrektor Krajowego Forum ORPHAN, Federacja Pacjentów Polskich, Koordynatorka Polskiej Platformy EUPATI

Dariusz Żebrowski

Prezes Fundacji StopDuchenne Członek Zarządu GCPpl

dr Rafał Staszewski

Z-ca Prezesa ds. finansowania badań, Agencja Badań Medycznych

10:45

Przerwa kawowa

11:00

Badania kliniczne z perspektywy młodych lekarzy i osób rozpoczynających karierę w branży

dr Paweł Obierzyński

Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP, Interwencyjne Centrum Neuroterapii, Mazowiecki Szpital Brodnówski w Warszawie

dr Paulina Kaczmarska

Pratia MCM Kraków oraz Krakowska Akademia Neurologii

dr Joanna Bogacz

Klinika Kardiologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

dr Maciej Kania

Clinmedica Research Skierniewice/ ETG Skierniewice

dr hab. n med. Maciej Siński

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, WUM Warszawa

dr Joanna Kania

Clinmedica Research Skierniewice/ ETG Skierniewice

11:45

Potencjał naukowy Polski, jak zwiększyć możliwość inicjowania badań biomedycznych przez polskich naukowców i badaczy

prof. dr hab. Piotr Szymański

Kierownik Centrum Kardiologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo-Naczyniowego CSK MSWiA w Warszawie

prof. dr hab. Agnieszka Szypowska

Klinika Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Marta Winiarska

Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BIOINMED

dr n. farm. Karolina Maria Nowak

Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM

Robert Dobosz

Dyrektor ds. rozwiązań w badaniach klinicznych, Ryvu Therapeutics

12:45

Wyniki konkursu „Liderzy Badań Klinicznych”

12:55

Lunch

13:40

Jakość rozpoczyna się w nas – jak ewoluują kompetencje zespołów realizujących badania kliniczne w świetle zmian oraz nowych strategii planowania, nadzorowania i monitorowania badań klinicznych

Magdalena Sztanke-Toth

Director Human Resources PPD, part of Thermo Fisher Scientific

Aneta Sitarska-Haber

Wiceprezeska Stowarzyszenia GCPpl

Katarzyna Mińkowska

Dyrektor Ośrodka Badań Klinicznych Synexus Polska sp.z o o, Grupa AES

Ilona Figiel

Centralized Monitoring Team

prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska

Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Narodowy Instytut Onkologii

14:30

Nowe technologie impulsem dla rozwoju badań klinicznych?

Ligia Kornowska

Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali

Liderka Koalicji AI w zdrowiu

dr Robert Mołdach

Prezes Instytut Zdrowia i Demokracji, Członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjentamec.

mec. Aneta Sieradzka

CEO Sieradzka&Partners

Tomasz Młynarski

Zastępca Dyrektora Departament Prawny Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rafał Jaczyński

CSO at Huawei, Cyber Security Executive

15:30

Zakończenie konferencji

15:45

Uroczyste rozdanie nagród w konkursie Liderzy Badań Klinicznych